-
Duyurular/Haberler

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Başvurusu Başlamıştır

 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE – TEZLİ)

Melikşah Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (İngilizce – Tezli) açılmıştır. Program; elektrik, elektronik, enerji, bilgisayar bilimleri, akıllı sistemler, vb. konuları da içine alan disiplinler arası bir eğitim ve araştırma imkânı sunmaktadır. Programa, 2011 Bahar yarıyılı için yeni öğrenci ve yatay geçiş başvuruları alınacaktır.
 
HANGİ PROGRAMLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEĞİ
Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik ve Fizik Bölümleri veya ilgili başka lisans programlarından mezun olanların başvuruları (gerektiğinde bilimsel hazırlık programı şartı ile) kabul edilecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
1. ALES (Sayısal) sınavından en az 55 veya GRE (Quantitative) sınavından en az 610 puan almış olmak
2. Aşağıdaki İngilizce sınavlarının birinden belirtilen puan veya üzerinde bir puan almış olmak
 

Sınav

Puan

KPDS

55

ÜDS

55

TOEFL

134 (CBT) veya 55 (IBT) ve ya 452 (PBT)

IELTS

5.0

TOEIC

511

Melikşah Üniversitesi

İngilizce Yeterlik Sınavı

70

 

  •  Eğitim-öğretim dili %100 İngilizce olan bir lisans programından mezun olan adayların İngilizce seviyeleri yeterli kabul edilir.
  •  İngilizce yeterliliğini sağlamadığı halde diğer şartları sağlayarak programa kabul edilen öğrencilerden Melikşah Üniversitesi İngilizce hazırlık programına devam etmeleri ve en çok bir takvim yılı içinde İngilizce yeterlik şartını sağlamaları istenir. İngilizce hazırlık programına devam eden yüksek lisans öğrencileri, lisans öğrencilerinin hazırlık programı için ödedikleri ücreti öderler.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 70 olması şartıyla yatay geçiş için başvurabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru formu

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Lisans ve varsa yüksek lisans not döküm belgelerinin (transcript) aslı

4. ALES veya GRE sınav sonuç belgesinin fotokopisi

5. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi

6. İngilizce yeterliğini gösterir belgenin fotokopisi (eğitim-öğretim dili %100 İngilizce olan programların mezunlarından istenmez)

7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8. Niyet mektubu (programa niçin katılmak istenildiğini, akademik ilgi alanlarını ve programdan beklentilerini bir sayfayı geçmeyecek şekilde açıklayan mektup)

9. En az bir tavsiye mektubu (kapalı ve yapıştırma yeri imzalı zarfta)

10. Bir adet vesikalık fotoğraf

 

SON BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların kabulü 18 Şubat 2011 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI

  22 Şubat 2011  Salı günü Saat: 14:00'de yapılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ

Mülakat 23 Şubat 2011 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ

Başvurular elden veya posta yoluyla aşağıdaki adrese yapılmalıdır.

Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Melikşah Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 38280 Talas, Kayseri

Tel: 0352-207-7300      Faks: 0352-207-7349     E-posta: ece_grad@meliksah.edu.tr

 

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Murat Uzam
E-posta: murat_uzam@meliksah.edu.tr

PROGRAMIN ÜCRETİ

Program, 3'er kredili 7 adet ders, kredisiz seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Kayıt olunan her bir dersin (kredili ders veya seminer dersi) ücreti ile tez kayıt ücreti 750'şer TL'dir. Her dönem kayıt olunan ders sayısına göre ücret ödenir. Her yarıyılda alınacak ders sayısı öğrenci ve danışmanı tarafından kararlaştırılır. Öğrenciler, ilgili yönetmelik uyarınca 3. yarıyıldan itibaren her yarıyıl teze kayıt olmak zorundadır. Programı normal süresinde (4 yarıyılda) tamamlayan öğrencinin bu süre içerisinde ödeyeceği toplam ücret 7.500 TL'dir. Tez için süre uzatımı (en fazla 2 yarıyıla kadar) verilmesi halinde kayıt olunan her yarıyıl için tez ücreti ayrıca ödenir. Özel öğrenci olarak alınacak her bir dersin ücreti 750 TL’dir.

 

BURSLAR, İNDİRİMLER ve ÜCRET MUAFİYETLERİ

Araştırma Görevlileri, Proje Asistanları ve Melikşah Üniversitesi Personeli

1. Melikşah Üniversitesi Araştırma Görevlileri ve Proje Asistanlarından bu program için bir ücret talep edilmez. Proje Asistanları, Melikşah üniversitesi adına yürütülen TÜBİTAK, SANTEZ vb. bir projede görev alan öğrencilerdir.

2. Melikşah Üniversitesinin diğer personeline %75 indirim uygulanır.

Özel Burslu Öğrenciler

1. Aşağıdaki koşulları sağlayan adaylara, başvurularında belirtmeleri halinde ve belirlenecek kontenjan dâhilinde, özel burslu statüde öğrenciler olarak %100 veya %50 indirim bursu verilebilir. Söz konusu burslara başvurabilmek için:

a. Adayların aşağıdaki tabloda yer alan sınavların birinden belirtilen veya üzerinde bir puan almış olmaları,

 

Sınav

%100 eğitim bursu için

%50 eğitim bursu için

ALES (Sayısal)

80

65

GRE (Quantitative)

731

678

 

b. Başvuru koşulları arasında sayılan İngilizce yeterlilik seviyesine sahip olmaları gerekir.

2. Yukarıdaki koşulları sağlayan adaylara burs verilip verilmemesine; yapılacak mülakat ve genel başarı değerlendirmesi sonucuna göre Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Değerlendirmede, adayın ilgi ve uzmanlık alanları, bilimsel hazırlık programına gerek olup olmadığı gibi faktörler de dikkate alınır.

3. Yatay geçiş öğrencileri de özel burs için başvurabilirler.

4. Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde özel burslu statüdeki öğrencinin indirim bursu iptal edilir. Bursu iptal edilen öğrenci kalan sürenin öğrenim ücretinin tamamını öder.

a. Geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl devamsızlık

b. İki dönem sonucunda genel başarı not ortalamasının 2.70’in altında olması

c. Herhangi bir dersten NA (devamsız) notu ile başarısız olma

d. Herhangi bir disiplin cezası alma

5. Yüksek lisans eğitimini dört dönem içerisinde tamamlayamayan öğrencinin özel burslu statüsünün devam edip etmeyeceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

KONTENJANLAR

1. 2010-2011 Bahar yarıyılı için kontenjan 20 kişidir.

2. Yatay geçiş kontenjanı 5 kişidir.

3. Melikşah Üniversitesi Araştırma Görevlilerine ve Proje Asistanlarına uygulanan ücret muafiyeti ile Melikşah Üniversitesi mensuplarına uygulanan %75 ücret indirimi dışında, %100 ve %50 indirim burslarından yararlanan öğrenci sayısı, kontenjanın %50’sini geçemez.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Referans Mektubu İçin Tıklayınız   (Referans için bu formu kullanabilirsiniz..)

Yüksek Lisans Dersleri için Tıklayınız

 


Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2016, Cuma
Yayın Tarihi: 11 Ocak , Salı
Ziyaret Sayısı: 4942